Naomh Anndra

Naomh Anndra

by Patrick Small

NOOK Book(eBook)

$1.95

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now
LEND ME® See Details

Overview

A h-uile madainn bidh Anndra a� se�ladh anns a� bh�t�-iasgaich le a bhr�thair, athair agus a sheanair, a� slaodadh l�n l�n �isg, a� leum bho laimrigean gu b�taichean agus bho bh�taichean gu creagan. Daonnan a� gluasad agus gu tric ga fhaighinn fh�in ann an staing, �s f�or thoil leis a bhith a� tarraing � daoine agus ri fealla-dh�. Ach fhad �s a tha e a� f�s, tha e a� cnuasachadh air ciamar is urrainn dha an saoghal a dh�anamh nas fhe�rr. Aon latha, tha e air a bhe�-ghlacadh le sgeulachd �osa. Tha e a� faighinn brosnachadh, agus tha e t�iseachadh air bruidhinn mu �osa ri daoine �bhaisteach ann an d�igh �s gu bheil iad a� siubhal astaran fada gus �isteachd ris. Ann an �ine ghoirid an d�idh sin, tha Anndra air a thaghadh mar ciad abstol �osa agus tha e a� faicinn m�orbhailean �raid. An d�idh a� cheusaidh, tha treuntachd Anndra nochdail �s e a� toirt teachdaireachd �osa a dh'iomadh d�thaich, a dh�aindeoin a bhith a� fulang an-iochd agus geur-leanmhainn. Bliadhnaichean an d�idh a bh�is, tha a chn�mhan air an toirt air soitheach air turas-mara fada agus tha iad a� tighinn air t�r air costa na h-Alba an d�idh stoirm uabhasach.

Air a h-aithris le M�iri Anna NicUalraig (a tha air iomadh pr�gram a l�bhrigeadh air a� BhBC) agus le dealbhan �lainn, seo an sgeulachd aig naomh na h-Alba, air a h-ath-innse airson na ficheadamh linn.

Product Details

BN ID: 2940150733015
Publisher: Sainted Media
Publication date: 08/11/2014
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
File size: 10 MB
Age Range: 6 - 8 Years

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews